Podmínky užití

Tyto webové stránky provozuje a řídí společnost GlaxoSmithKline, s.r.o. (GSK) ze svých prostor v České republice. Webové stránky mají specifickou sekci pro veřejnost a sekci pro odborníky ve zdravotnictví.

Do skupiny odborníků ve zdravotnictví patří zástupci lékařských, zubařských a lékárenských profesí a specialisté v oboru ošetřovatelství, kteří mohou v rámci své profesní činnosti předepisovat, dodávat či podávat léky.

Cílem této sekce je poskytnout odborníkům ve zdravotnictví v ČR informace o produktech GSK a jejich použití.

ŽÁDNÁ ZÁRUKA

GSK nevydává žádné prohlášení v tom smyslu, že materiál obsažený na těchto webových stránkách je vhodný či použitelný pro zájemce z jiných států mimo ČR, včetně států Evropské unie nebo ("EU“), Evropského hospodářského prostoru („EHP“) a Evropského sdružení volného obchodu („EFTA“). Osoby, které se rozhodnou vstoupit na tyto stránky z jiných států, tak činí ze své vlastní iniciativy a nesou odpovědnost za dodržování místních zákonů, pokud a v rozsahu, v jakém lze takové místní zákony aplikovat.

GSK vynakládá přiměřené úsilí při aktualizaci těchto webových stránek, avšak nezaručuje jejich správnost či absenci chyb.

Použití těchto webových stran je na riziko uživatele. GSK nepřebírá žádnou odpovědnost za přímé, nepřímé či následné škody či ztráty, které vyplývají z používání těchto webových stran, přičemž veškeré předpokládané záruky se vylučují v rozsahu, v jakém to připouští anglické právo.

GSK nepřijímá odpovědnost za počítačové viry, které mohou infikovat uživatele po přístupu na audio či video soubory, data či texty uvedené na webových stránkách.

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PÉČE O ZDRAVÍ

I přes veškerou snahu o zajištění správnosti a aktuálnosti informací z oblasti zdravotní péče, které jsou uvedeny na těchto webových stránkách, mají zde uvedené rady pouze všeobecný charakter, a GSK nijak nenárokuje ani nezaručuje jejich přesnost či užitečnost.

Mějte, prosím, na paměti, že používání všech léků musí být vždy v souladu se schválenými informacemi pro předepisování léků.

UPOZORNĚNÍ POUZE PRO ODBORNÍKY VE ZDRAVOTNICTVÍ: Mějte, prosím, na paměti, že používání všech léků musí být vždy v souladu se schváleným souhrnem údajů o přípravku a také s platnými právními předpisy pro předepisování léků. Zdravotničtí pracovníci by se měli před předepsáním jakéhokoliv léku nejprve seznámit se schváleným souhrnem údajů o přípravku.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Veškeré materiály uvedené na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem skupiny společností GlaxoSmithKline (© Copyright), nebo jim bylo uděleno povolení používat tyto materiály, není-li ve specifických případech uvedeno jinak. Reprodukce části či celého obsahu v jakékoliv formě je kromě případů povolených níže zakázána.

Povolení ke kopírování pro osobní a profesní užití

Materiál uvedený na těchto webových stránkách je možno číst, zobrazovat, tisknout, stahovat a kopírovat pro vaše osobní a nekomerční užití a dále je možno stahovat jakékoliv materiály z tohoto webu za účelem použití během vaší pracovní činnosti, ale pouze za předpokladu, že v jakékoliv kopii takového materiálu uvedete jako zdroj tyto webové stránky a prohlášení o ochraně autorského práva “© Copyright, Skupina společností GlaxoSmithKline”.

Toto povolení neumožňuje začlenit tento materiál ani jeho část do žádného díla ani publikace v tištěné, elektronické či jiné podobě. Zejména není možno distribuovat či kopírovat, atd. žádnou část materiálu uvedeného na těchto webových stranách za komerčním účelem.

Tyto webové strany není možno, ani částečně, reprodukovat, přenášet ani ukládat na jiných webových stránkách či v jiné formě elektronického vyhledávacího systému.

Žádnou informaci obsaženou na těchto webových stránkách nelze interpretovat v tom smyslu, že uděluje implicitně či jinak:

i) jakékoliv povolení či právo na základě patentu či ochranné známky skupiny společností GlaxoSmithKline nebo jiné třetí strany, nebo

ii) jakékoliv povolení či právo na základě autorského práva skupiny společností GlaxoSmithKline, kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách použití.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Ochranné známky, které společnosti patřící do skupiny společností GlaxoSmithKline vlastní nebo používají na základě licence, jsou označeny příslušným symbolem ochranné známky nebo jsou jinak zvýrazněny v okolním textu (např. velkými písmeny nebo použitím kurzívy či tučného písma).

V případě, že se na těchto webových stránkách objeví ochranné známky ve vlastnictví třetích osob, GlaxoSmithKline neuplatňuje žádný nárok na vlastnictví těchto ochranných známek ani přidruženost k jejich vlastníkovi – třetí straně. Tyto ochranné známky třetí strany jsou použity pouze za účelem identifikace produktů a služeb jejich příslušných vlastníků a z použití těchto známek nelze odvozovat sponzorování či schválení takových výrobků a služeb.

HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Určité hypertextové odkazy umístěné na těchto webových stránkách vás navedou na stránky, které nejsou pod kontrolou GSK. Po aktivaci těchto odkazů opustíte naše webové stránky.

GSK nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah jakýchkoliv webových stran třetí strany, pro které existuje hypertextový odkaz, a neposkytuje žádnou záruku ani prohlášení, ať už výslovně či mlčky, ohledně informací obsažených na takových stránkách.

GSK nemá žádnou kontrolu nad povahou a obsahem takových stránek a nijak nedoporučuje takové webové stránky, informace, které obsahují, ani produkty či služby třetích stran.

Prosím ujistěte se, že jste si přečetli zákonné informace a zásady ochrany osobních údajů uvedené na dalších webových stranách GSK či třetích stran, na které vstoupíte prostřednictvím odkazu.

POUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ

Sdělení uživatelů (kromě osobních údajů či informací týkajících se zdravotního stavu, na které se vztahují Zásady ochrany osobních údajů GSK) se považují za nedůvěrná a nemajetková a GSK může tyto informace používat za jakýmkoliv účelem, včetně jejich reprodukce a zveřejnění, a nápady v nich sdělené za jakýmkoliv účelem, včetně komerčního.

ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto Podmínky použití a obsah těchto webových stránek upravuje české právo.

ZMĚNY

Tyto Podmínky použití mohou být kdykoliv revidovány, proto je uživatelům doporučeno, aby si pravidelně ověřovali jejich znění.

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: březen 2017