Ochrana osobních dat

Používání informací a ochrana údajů a soukromí na internetu

GlaxoSmithKline, s.r.o. (GSK) má zájem chránit soukromí návštěvníků svých webových stránek – ochrana osobních údajů je pro nás extrémně důležitá.

Nezapomínejte ale, že bezpečnost informací přenášených přes internet není možno zcela zajistit.

Informace, na základě kterých lze identifikovat konkrétní osobu

GSK shromažďuje informace, na základě kterých lze identifikovat danou osobu, např. jméno, adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu pouze tehdy, pokud byly dobrovolně poskytnuty naší společnosti přes webové stránky. Tyto informace můžeme využít k ověřování vašeho statutu zdravotnických pracovníků, zvyšování úrovně našeho servisu, zlepšování obsahu našich webových stránek, k odpovědím na vaše dotazy a dále pro své vlastní interní účely. Další účely, pro které mohou být vámi poskytnuté informace použity, mohou být sděleny při poskytování těchto informací. Uvedete-li svůj souhlas, můžeme Vám rovněž poskytovat užitečné informace, novinky a aktualizace produktů, a také Vás případně upozornit na nové produkty a služby GSK a požádat o vaše názory na naše produkty a služby.

Mějte prosím na paměti, že poskytnutím informací, na základě kterých lze identifikovat konkrétní osobu, vyjadřujete také souhlas se zpracováním takových informací pro výše uvedené účely. Pro výše uvedené účely souhlasíte s tím, že GSK a jiné společnosti v rámci skupiny společností GlaxoSmithKline a příslušné regulační orgány shromažďující informace či vyšetřující podezření na vedlejší účinky produktů mohou používat a ukládat takové informace poskytnuté vaší stranou. Dodavatelé třetích stran, vybraní společností GSK, také mohou využívat a ukládat vaše informace pro výše uvedené účely, a to dle pokynů vydaných GSK.

V této souvislosti prosím mějte na paměti, že vaše informace může být uchována a/nebo použita i v zemích mimo Evropskou unii. I když zákony upravující ochranu osobních údajů v zemích mimo Evropskou unii nemusí požadovat stejné standardy jako zákony Evropské unie, GSK vyvine maximální úsilí k tomu, aby ochránila vaše informace před ztrátou či neoprávněným poskytnutím.

Tyto webové stránky a jakákoliv databáze, ve které budou umístěny vámi sdělené informace, je hostována třetí stranou poskytující GSK služby v Evropské unii v souladu s pokyny vydanými GSK a těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Máte právo požadovat od GSK výpis údajů týkajících se vaší osoby a požadovat opravu jakýchkoliv nepřesností v nich obsažených.

Kontakt na GSK: GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, Praha 4.

Mějte prosím na paměti, že když odesíláte svému příteli odkaz pomocí funkce, která může být k dispozici na těchto webových stránkách, e-mail bude odeslán bez e-mailové adresy uložené na jakémkoliv serveru.

Sdílení informací, na jejichž základě lze identifikovat konkrétní osobu

GSK neprodá informace, na základě kterých lze identifikovat konkrétní osobu, žádné třetí straně za žádným účelem.

Vaše osobní údaje však můžeme poskytnout ostatním společnostem v rámci skupiny GlaxoSmithKline a vybraným dodavatelům (jak je uvedeno výše). Vaše údaje můžeme také poskytovat za následujících okolností:

  1. máme-li důvod se domnívat, že poskytnutí těchto informací je nezbytné pro identifikaci, kontaktování či podání žaloby vůči někomu, kdo vám může působit újmu, nebo jinak škodit či zasahovat do práv, majetku či úkonů GSK, poškodit ostatní uživatele těchto webových stránek nebo kohokoliv jiného, kdo by mohl být takovou činností poškozen; nebo
  2. jestliže se domníváme, že to vyžadují právní předpisy, nebo v reakci na žádost policie a dalších orgánů, které mají na starosti dodržování zákonů, v souvislosti s vyšetřováním trestného činu, nebo na požádání orgánů, které se zabývají řešením občanskoprávních či správních sporů, v souvislosti s projednávanou občanskoprávní věcí nebo vyšetřováním správního přestupku.

Informace, na základě kterých nelze identifikovat konkrétní osobu

GSK rovněž shromažďuje informace, na základě kterých nelze identifikovat konkrétní osobu, v souhrnné podobě za účelem sledování určitých údajů, např. celkového počtu návštěv na našich webových stránkách, počtu návštěvníků každé stránky z našeho webu, jména domén poskytovatelů internetových služeb našich návštěvníků. Tyto informace, které zůstávají v souhrnné podobě, používáme k tomu, abychom pochopili, jakým způsobem naši návštěvníci používají webové stránky, a následně je mohli vylepšovat a zkvalitňovat služby, které nabízíme. Tyto informace můžeme rovněž sdílet i s dalšími společnostmi GSK. V rámci tohoto procesu nejsou poskytovány žádné informace, na základě kterých lze identifikovat konkrétní osobu.

Používání IP adres

IP adresa (adresa používající internetový protokol) představuje skupinu číslic, která se automaticky přidělí vašemu počítači, jakmile se přihlásíte ke svému poskytovateli internetových služeb nebo prostřednictvím lokální (LAN) či rozlehlé počítačové sítě (WAN) vaší firmy. Během vaší online relace (tj. síťového spojení) webové servery automaticky identifikují váš počítač podle IP adresy, která mu byla přidělena.

GSK může shromažďovat IP adresy za účelem správy systémů a kontroly používání našeho webu. Obvykle nespojujeme IP adresu uživatele s informacemi, na základě kterých jej lze identifikovat, což znamená, že dojde k zaznamenání každé relace uživatele, ale tento uživatel pro nás zůstává anonymní. IP adresy nicméně můžeme používat k identifikaci uživatelů našeho webu tehdy, kdy pociťujeme, že je to nutné k zajištění dodržování Podmínek použití našeho webu či k ochraně naší služby, našeho webu nebo jiných uživatelů.

Odkazy na další webové strany

Web GSK obsahuje odkazy na další webové stránky GSK a třetích stran jako službu pro naše uživatele. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se na tyto stránky nevztahují. Ověřte si, prosím, že jste si přečetli zákonné informace a zásady ochrany osobních údajů na každém webu, na který se dostanete.

Cookies

GSK může umístit soubor cookie do prohlížeče vašeho počítače. Cookies jsou malé textové soubory, které nám poskytují informace o tom, jak často někdo navštěvuje náš web a co dělá během své návštěvy. Cookies, samy o sobě, neobsahují informace, na základě kterých je možno identifikovat konkrétní osobu. Pokud nám ale takové informace poskytnete, např. prostřednictvím registrace, mohou být propojeny s údaji uloženými v soubory cookie.

Zabezpečení

GSK provozuje bezpečné datové sítě, chráněné standardním firewallem používaným v odvětví a ochranou na základě hesla. GSK má zavedena bezpečnostní opatření na ochranu uživatelských dat, která má pod svou kontrolou, před ztrátou, zneužitím či jejich změnou.

Kromě případu uvedeného níže mají k informacím, které nám poskytnete, přístup pouze oprávnění zaměstnanci. Zaměstnanci GSK, kteří mají přístup buď k databázím, kde jsou uloženy informace o uživatelích, nebo k serverům, které fungují jako hostitel našich služeb, jsou dále povinni dodržovat přísná pravidla. I když nemůžeme zaručit, že nedojde ke ztrátě, zneužití či změně dat, vynakládáme maximální úsilí k tomu, aby k takovým nešťastným událostem nedošlo.

Závazný charakter

Poskytnutím vašich osobních údajů a/nebo informací o vašem zdravotním stavu vyjadřujete svůj souhlas být vázáni našimi zásadami ochrany osobních údajů a s tím, že GSK může podle svého vlastního uvážení poskytovat informace o vaší osobě za okolností a v rozsahu uvedeném v těchto Zásadách.

Změny

Tyto Zásady ochrany osobních údajů mohou být kdykoliv revidovány, proto je uživatelům doporučeno, aby si pravidelně ověřovali jejich znění.

Poslední aktualizace: březen 2015